Regulamin użytkowania fotoluster

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z urządzenia (Fotolustra) będącego własnością Wynajmującego.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.wowfotobudka.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Wynajmujący – Mateusz Sulej, Buchałowice 72, 24-150 Kurów, woj. lubelskie, NIP 7162797191, właściciel marki „WOW Fotobudka”, adres
  e-mail: kontakt@wowfotobudka.pl.
 2. Fotolustro – zautomatyzowane urządzenie, które automatycznie wykonuje i drukuje zdjęcia, po uprzednim uruchomieniu i zainicjowaniu działania urządzenia, w tym Fotolustro Classic i Fotolustro RING zaprezentowane na stronie internetowej.
 3. Strona internetowa – oficjalna strona internetowa wynajmu Fotolustra  www.wowfotobudka.pl
 4. Najemca – użytkownik, który za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie zwykłej pisemnej zawarł z Wynajmującym umowę najmu lub umowę o świadczenie usług związaną z udostępnianiem Fotolustra.
 5. Użytkowanie – oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku swojego i innych) za pomocą Fotolustra, pozowanie do zdjęć, korzystanie z gadżetów, przebrań udostępnionych przez Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Fotolustro.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin użytkowania fotoluster.

3 Warunki korzystania z Fotolustra

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Fotolustra pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik   będący   osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych,   może   korzystać   z   Fotolustra   pod   opieką   i nadzorem jego opiekuna prawnego.
 3. Nie należy otwierać, przesuwać, popychać, ani opierać się o Fotolustro. Nie należy również opierać   się,   siadać,   przesuwać,   deptać,   przesuwać   innych   elementów   należących   do stanowiska pracy osoby obsługującej Fotolustro.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 5. Użytkowanie Fotolustra oznacza zgodę na utrwalanie oraz przekazywanie wizerunku użytkownika utrwalonego na zdjęciach. Zgoda obejmuje utrwalanie zdjęć zawierających wizerunek użytkownika na dysku twardym Fotolustra oraz innych nośników danych, a także przekazanie zdjęć najemcy oraz opublikowanie zdjęć na stronie internetowej www.wowfotobudka.pl w prywatnej galerii chronionej hasłem, do której hasło otrzymuje Najemca.
 6. Użytkownik poprzez korzystanie z Fotolustra oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód, a w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wynajmującego z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie poprzez przekazanie go Najemcy oraz ewentualne zamieszczenie w prywatnej galerii na stronie internetowej.
 7. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika.
 8. Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wynajmującego.
 9. Wynajmujący bez oddzielnej zgody użytkownika nie będzie rozpowszechniał zdjęć z jego wizerunkiem, z zastrzeżeniem punktów poprzedzających, w tym prawa do przekazania zdjęcia Najemcy i publikowania w prywatnej galerii. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozpowszechnianie zdjęć przez Najemcę, a także dalsze przekazywanie hasła do prywatnej galerii.
 10. Najemca zobowiązany jest zapoznać z niniejszym regulaminem każdego użytkownika, któremu umożliwi korzystanie z Fotolustra.

Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. O ile w odniesieniu do konkretnej imprezy lub wydarzenia sporządzony został odrębny regulamin przez organizatora, zastosowanie będzie miał regulamin sporządzony przez organizatora danego przedsięwzięcia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this